Deklaracja dostępności BIP

Deklaracja dostępności dla BIP MWiK

 

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Koszalinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP www.mwik.koszalin.ibip.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2003-07-01

Data ostatniej aktualizacji: 24.01.2023 r.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowe zostały przed dniem 23 września 2018 r.;
  • treść niewykorzystywana do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego oraz nieuaktualnianych lub niepoddawana po dniu 23 września 2019 r. przebudowo i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-04-21        

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez MWiK Sp. z o.o. w Koszalinie.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Monika Nieckarz, adres poczty elektronicznej monika.nieckarz(at)mwik.koszalin.pl lub numer telefonu +48 94 342 62 69. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
 
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do 
Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

 

Dostępność architektoniczna

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

ul. Wojska Polskiego 14

75-711 Koszalin

Budynek główny, w którym są obsługiwani klienci, częściowo usytuowany jest na parterze, częściowo na dwóch piętrach.

Budynek nie posiada windy.

Drzwi do budynku nie są otwierane automatycznie.

Do budynku głównego prowadzi jedno wejście główne oraz dwa dodatkowe – jedno przez Biuro Handlowe oraz drugie boczne przy pomieszczeniu ochrony (do bocznego wejścia poprowadzony jest podjazd

dla osób z niepełnosprawnością).

Przy i po wejściu do budynku MWiK Koszalin pomoc osobom z niepełnosprawnością oferują pracownicy zajmujący biura na parterze.

W budynku głównym brak wyznaczonej toalety dla osób niepełnosprawnych.

Brak pętli indukcyjnych.

Brak oznaczeń w języku Braille’a.

Brak informacji o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

W sąsiedztwie budynku głównego, w którym odbywa się obsługa klienta, dozwolone jest parkowanie aut osobowych - brak oznakowanych miejsc dla pojazdów osób z niepełnosprawnością.

Brak dostępności tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 

Laboratorium Badania Wody, Koszalin, ul. Żwirowa 14

Budynek parterowy, wejście po schodach, brak windy oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Drzwi do budynku nie są otwierane automatycznie.

Przy i po wejściu do budynku Laboratorium Badania Wody MWiK Koszalin pomoc osobom z niepełnosprawnością oferują pracownicy laboratorium.

W budynku brak wyznaczonej toalety dla osób niepełnosprawnych.

Brak pętli indukcyjnych.

Brak oznaczeń w języku Braille’a.

Brak informacji o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

W sąsiedztwie budynku, w którym odbywa się obsługa klienta, dozwolone jest parkowanie aut osobowych - brak oznakowanych miejsc dla pojazdów osób z niepełnosprawnością.

Brak dostępności tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 

Zakład Kanalizacji, Koszalin, ul. Filtrowa 1

Budynek parterowy, w którym są obsługiwani klienci, posiada podjazd dla osób z niepełnosprawnością.

 Budynek nie posiada windy.

Drzwi do budynku są otwierane automatycznie.

Przy i po wejściu do budynku MWiK Koszalin pomoc osobom z niepełnosprawnością oferują pracownicy zajmujący biura na parterze.

W budynku jest wyznaczona toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Brak pętli indukcyjnych,.

Brak oznaczeń w języku Braille’a.

Brak informacji o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

W sąsiedztwie budynku głównego, w którym odbywa się obsługa klienta, dozwolone jest parkowanie aut osobowych - jest  oznakowanie miejsc dla pojazdów osób z niepełnosprawnością.

Brak dostępności tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 

Raporty: http://mwik.koszalin.ibip.pl/public/get_file_contents.php?id=333459

 

 

 

Wytworzył:
Monika Nieckarz
(2021-04-22)
Udostępnił:
Płatek Bartosz
(2015-08-06 14:45:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Nieckarz Monika
(2023-09-07 11:19:46)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki